CİNSEL TACİZ SUÇU
Cinsel taciz suçu Türk Ceza Kanun’unda cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kategorisinde düzenlenmiştir.
Suçun Cezası:
Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Cinsel Taciz Suçunda Şikâyet
Cinsel taciz suçu şikâyete bağlı suçlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle failin bu suçtan dolayı şikâyet edilmesi halinde kişi hakkında cezaya hükmolunacaktır.

Cinsel Taciz Suçunun Nitelikli Halleri
Suçun;
Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
Teşhir suretiyle işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

İstanbul Ceza Avukatı
İstanbul Ceza Avukatı olarak, internet sitemizden Avukat İletişim kısmından bize ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ YARGITAY KARARI:
14. Ceza Dairesi
2018/5109 E. ,
2018/7822 K.
“İçtihat Metni”

Cinsel taciz, tehdit ve hakaret suçlarından şüpheliler … ile … haklarında yapılan soruşturma evresi sonucunda Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 17.01.2018 günlü 2016/13995 soruşturma, 2018/308 Esas, 2018/261 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanunun 174. maddesi gereğince iadesine dair Düzce 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 09.02.2018 günlü, 2018/85 sayılı iddianame değerlendirme kararına yönelik itirazın kabulüne ilişkin Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 21.02.2018 tarihli, 2018/245 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.
Benzer bir olaya ilişkin Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 15.12.2017 gün ve 2017/19261 Esas, 2017/28180 Karar sayılı ilamında da, “…5271 sayılı CMK’nın 38/A maddesi ve Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin UYAP’ın kullanılmasına ilişkin 5, 108, 119 ve 140. maddeleri değerlendirilerek yapılan incelemede, CMK’nın 174/1. maddesinde öngörülen onbeş günlük kanuni süreden sonra iddianamenin .. tarihinde iade edildiği anlaşılmıştır. Bu itibarla, CMK’nın 174. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca iddianamenin ve soruşturma evrakının verildiği tarihten itibaren onbeş günlük süre sonunda iade edilmeyen iddianamenin kabul edilmiş sayılacağı gözetilmeden…” şeklinde yer alan açıklamalar ile;
5271 sayılı CMK’nın elektronik işlemler başlıklı 38/A maddesinde yer alan,
“(1) Her türlü ceza muhakemesi işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kullanılır. Bu işlemlere ilişkin her türlü veri, bilgi, belge ve karar, UYAP vasıtasıyla işlenir, kaydedilir ve saklanır.
(2) Kanunlarda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, dosyalar güvenli elektronik imza kullanılarak UYAP’tan incelenebilir ve her türlü ceza muhakemesi işlemi yapılabilir.
(3) Bu Kanun kapsamında fiziki olarak hazırlanması öngörülen her türlü belge ve karar elektronik ortamda düzenlenebilir, işlenebilir, saklanabilir ve güvenli elektronik imza ile imzalanabilir.
(4) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge ve kararlar diğer kişi veya kurumlara elektronik ortamda gönderilir. Güvenli elektronik imza ile imzalanarak gönderilen belge veya kararlar, gerekmedikçe fiziki olarak ayrıca düzenlenmez ve ilgili kurum ve kişilere gönderilmez.
(5) Elektronik imzalı belgenin elle atılan imzalı belgeyle çelişmesi halinde UYAP’ta kayıtlı olan güvenli elektronik imzalı belge geçerli kabul edilir.
(9) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.
(11) Ceza muhakemesi işlemlerinin UYAP’ta yapılmasına dair usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir” şeklindeki,
5271 sayılı Kanununun 174. maddesinde yer alan,
“(1) Mahkeme tarafından, iddianamenin ve soruşturma evrakının verildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde soruşturma evresine ilişkin bütün belgeler incelendikten sonra, eksik veya hatalı noktalar belirtilmek suretiyle;
a) 170 inci maddeye aykırı olarak düzenlenen,
b) Suçun sübûtuna etki edeceği mutlak sayılan mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen,
c) Önödemeye veya uzlaşmaya tâbi olduğu soruşturma dosyasından açıkça anlaşılan işlerde önödeme veya uzlaşma usulü uygulanmaksızın düzenlenen, İddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verilir.
(2) Suçun hukukî nitelendirilmesi sebebiyle iddianame iade edilemez.
(3) En geç birinci fıkrada belirtilen süre sonunda iade edilmeyen iddianame kabul edilmiş sayılır.
(4) Cumhuriyet savcısı, iddianamenin iadesi üzerine, kararda gösterilen eksiklikleri tamamladıktan ve hatalı noktaları düzelttikten sonra, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesini gerektiren bir durumun bulunmaması halinde, yeniden iddianame düzenleyerek dosyayı mahkemeye gönderir. İlk kararda belirtilmeyen sebeplere dayanılarak yeniden iddianamenin iadesi yoluna gidilemez.
(5) İade kararına karşı Cumhuriyet savcısı itiraz edebilir.” şeklindeki düzenlemeler karşısında,
Somut olayda, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu iddianamenin 17/01/2018 tarihinde düzenlenerek mahkemesine tevdi edilmesi sonrası iddianamenin ilgili mahkeme hakimi tarafından fiziki olarak 24.01.2018 tarihinde kayıt işleminin yapıldığı, dosya içerisinde bulunan safahat kaydından da anlaşılacağı üzere, mahkemece kanuni süre geçmeden elektronik ortamda imza ve onay işlemleri yapılarak iddianamenin 08.02.2018 tarihinde Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına iade edildiği gözetilmeden, itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 08.05.2018 günlü, 94660652-105-81-3966-2018-Kyb sayılı kanun yararına bozma yazısına atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelenerek gereği düşünüldü:
Kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 21.02.2018 tarihli, 2018/245 Değişik İş sayılı Kararının 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 27.12.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.