REDDİ MİRAS (MİRASIN REDDEDİLMESİ) NEDİR?

Reddi miras, vefat eden kişinin yasal mirasçıların olan kişilerin çeşitli sebeplerle kalan mirası kabul etmeyerek reddetmesidir. Reddi Miras durumunda vefat eden kişinin bütün aktif ve pasif malvarlığı reddedilmiş olur.

Medeni Kanunu’muzun 605. ve devamındaki maddelerde açıklanan Reddi Miras hükümleri açık bir şekilde açıklanmıştır.

Mirasın Gerçek Reddi:

Miras bırakanın mirasçılarından yasal mirasçıları ve atanmış mirasçıları kalan mirası reddetme hakkına sahiptirler. Medeni Kanunu’muzun 606. Maddesinde de belirtildiği üzere miras 3 Ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.

Mirası reddetme; sözlü veya yazılı olarak Sulh Hukuk Mahkeme’sine başvuru yapılmasıyla başlar. Reddetme kayıtsız ve şartsız olarak yapılmalıdır. Yani miras bırakanın malvarlığı borcundan az olduğu takdirde reddediyorum gibi bir hükümle miras reddedilemez. Sözlü beyan üzerine Sulh Hukuk Hâkimi, bu beyanını bir tutanakla tespit eder.

Yukarıda belirtilen 3 aylık süre içerisinde Mirasın reddedilmesi durumunda Mirasın Gerçek Reddi yoluna başvurulması söz konusu olamayacaktır. Yasal süresi içerisinde mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmeyen mirasçı mirası kabul etmiş sayılacaktır.

Eğer mirasçılardan sadece biri veya birkaçı mirası reddedilirse, reddeden kişi sanki hiç sağ değilmiş gibi mirasın paylaştırılması yapılacaktır.

En yakın mirasçılarının tamamı tarafından miras reddedildiği takdirde, böyle bir durumda Sulh mahkemesi iflas hükümlerine göre mirası tasfiye edecektir.

Mirasçının altsoylarının, yani çocukları tarafından mirasın reddedilmesi durumunda miras sağ ise miras bırakanın eşine geçecektir.

Reddi Miras durumunda bir avukat ile iletişime geçmek sizin yararınıza olacaktır. Bu konu ile ilgili olarak Mersin Avukatı olarak Mersin Hukuk Bürosu’nda Mersin Miras Avukatı olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Av. Halil BAKIRCI