ORGAN VE DOKU TİCARETİ SUÇU

Organ ve doku ticareti suçu Türk Ceza Kanun’da vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar arasında yer almaktadır.

Suçun Cezası:

Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ alan kimse, beş yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun konusunun doku olması halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Hukuka aykırı olarak, ölüden organ veya doku alan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Organ veya doku satın alan, satan, satılmasına aracılık eden kişi hakkında, birinci fıkrada belirtilen cezalara hükmolunur.

Bir ve üçüncü fıkralarda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olan organ veya dokuyu saklayan, nakleden veya aşılayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Belli bir çıkar karşılığında organ veya doku teminine yönelik olarak ilan veya reklam veren veya yayınlayan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonucunda mağdurun ölmesi halinde, kasten öldürme suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

 

Bu Suçun Zorunluluk Hali Olarak İşlenmesi

Organ veya dokularını satan kişinin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, hakkında verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

 

Organ ve Doku Ticaretinde Etkin Pişmanlık

Organ veya dokularını satan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce durumu merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Bu suç haber alındıktan sonra, organ veya dokularını satan kişi, gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve diğer suçluların yakalanmasına hizmet ve yardım ederse; hakkında verilecek cezanın, yardımın niteliğine göre, dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

 

Organ Ve Doku Ticareti Suçunda Görevli Mahkeme

Organ ve doku ticareti suçunda görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

 

 

 

AĞIR CEZA AVUKATI:

Bu suçlardan dolayı ceza yargılamasında iyi bir savunma yapılarak savunma yapılması lazım. Mersin Ceza Avukatı  olarak hizmet vermekteyiz.En iyi ceza avukatı sizin güvendiğiniz avukattır.

 

İLGİLİ YARGITAY KARARI:

  1. Ceza Dairesi         

 

2015/15279 E.  ,  2018/11797 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Organ veya doku ticareti, resmi belgede sahtecilik
Hüküm : Sanıklar …, …, …, …, …, …, …, haklarında; TCK’nın 91/3-1, 62/1, 53/1-3. maddeleri gereğince mahkumiyet
Sanık … hakkında; TCK’nın 91/3-1,43/1, 62/1, 53/1-3. maddeleri gereğince mahkumiyet
Sanık … hakkında; TCK’nın 91/3-1,35/2 62/1, 53/1-3. maddeleri gereğince mahkumiyet
Organ Ticareti yapma suçundan sanık … hakkında; TCK’nın 91/3-1, 62/1, 53/1-3. maddeleri gereğince mahkumiyet
Resmi belgede sahtecilik suçundan sanık … hakkında; TCK’nın 204/1, 62/1, 53/1-3. maddeleri gereğince mahkumiyet

Organ veya doku ticareti suçundan sanıklar …, , …, …, …, …, …, …, …, …, …, … (Berkem), …’in mahkumiyetlerine, sanık …’un organ veya doku ticareti ve resmi belgede sahtecilik suçlarından mahkumiyetine ilişkin hükümler sanıklar müdafileri tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanık …’un, kardeşi …’na ait nüfus cüzdanını alarak, cüzdandaki fotoğrafı falçata yardımı ile kaldırıp organını veren …’nun fotoğrafını yapıştırarak, kızı…’a organ naklinin yapılması için kullandığı sahte nüfus cüzdanının dosya içerisine konularak Dairemize gönderildikten sonra temyiz talepleri incelenmek üzere dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 06.12.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

(6) Belli bir çıkar karşılığında organ veya doku teminine yönelik olarak ilan veya reklam veren veya yayınlayan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(7) Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(8) Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonucunda mağdurun ölmesi halinde, kasten öldürme suçuna ilişkin hükümler uygulanır.