Mersin Pozcu Avukat:

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir.

 

Suçun Tanımı:

Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse olarak tanımlanmıştır.

 

Suçun Cezası:

Özel hayatın gizliliğini ihlal Suçunu işleyen kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Suçun Nitelikli Halleri:

Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

 

Mersin Pozcu Avukat:

Avukat Barosu kavramı, avukatların baroya kayıtlı olma zorunluluğu vardır. Baroya kayıtlı olmadan avukatlık yapmak mümkün değildir. Mersin Barosu Avukatı olarak Mersin’de faaliyet gösteren avukat ofisimiz için avukat iletişim kısmından bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

İLGİLİ YARGITAY KARARI:

  1. Ceza Dairesi         

2018/6397 E.  ,  

2018/12371 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Özel hayatın gizliliğini ihlal
Hükümler : Beraat

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanıkların beraatlerine ilişkin hükümler, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Yapılan yargılama sonunda, sanıklara yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğu gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, mahalli Cumhuriyet savcısının sanıklara yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşması ve sanıkların şikayetten vazgeçmeyi kabul etmemeleri nedeniyle sanıklar hakkında düşme kararı verilmesi gerektiğine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, beraate ilişkin hükümlerin isteme uygun olarak ONANMASINA, 19.12.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.