Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu:

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu Türk Ceza Kanunu’nda Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen suçlardandır.

 

Suçun Tanımı:

Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi bu suçtan dolayı cezalandırılır.

 

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunda Şikâyet:

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu şikâyete tabi suçlar arasında yer almaktadır.

 

Suçun Cezası:

Konut dokunulmazlığının ihlali suçunu işleyen fail hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

Sanık Ne Demek:

Soruşturma aşaması bittikten sonra, kovuşturma aşamasına geçildiğinde, soruşturma aşamasında şüpheli olarak nitelendirilen şahıs kovuşturma aşamasında sanık olarak değerlendirilecektir. Yani mahkeme aşamasına geçildikten sonra artık sanık olarak değerlendirilecektir.

 

Suçun Nitelikli Halleri:

Açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda, bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir

Fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Mersin Mezitli Avukatlar:

Mersin’in ilçelerinden biri olan Mezitli ilçesinde bulunan avukatlar bu dava ile alakalı olarak savcılığa suç duyurusunda bulunabilecek veya bu suçu işlediği iddia edilen kişilerin savunmasını yapabilecektir.

İLGİLİ YARGITAY KARARI:

  1. Ceza Dairesi        

 2016/16553 E.  ,  

2019/1072 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali
HÜKÜM : Mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Sanığa konut dokunulmazlığının ihlali suçundan verilen hapis cezasının kısa süreli olmaması ve buna uygun olarak da sanık hakkında TCK’nın 53. maddesinde belirtilen hak yoksunluklarının uygulanması karşısında, tebliğnamedeki konut dokunulmazlığının ihlali suçu bakımından belirtilen bozma düşüncesine iştirak edilmemiş; sanığın hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilen sanıklar Ahmet Ferik Çakmak ve … ile birlikte başka bir motosikleti çaldıktan sonra devriye görevi yapan kolluk görevlileri tarafından görülmeleri, kovalamaca sonucunda motosikleti bırakıp kaçmalarının ardından, herhangi bir kesintisiz takip olmaksızın 10 dk sonra müştekiye ait motosikletle görülmeleri ve kaza yapmaları neticesinde yakalanmaları şeklinde gerçekleşen olayda, sanık hakkında teşebbüs koşulları oluşmadığı halde, hırsızlık suçu bakımından cezasından TCK’nın 35. maddesi uyarınca indirim yapılması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış; 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının konut dokunulmazlığının ihlali suçu bakımından uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hâkimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükümlerin istem gibi ONANMASINA, 17/01/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.