Hakaret suçu:

Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nda şerefe karşı suçlar başlığı altında düzenlenen suçlar arasında yer almaktadır.

 

Suçun Tanımı:

Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi olarak tanımlanmıştır.

 

Suçun Cezası:

Hakaret suçunu işleyen fail hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezaya hükmolunur.

 

Suçun Nitelikli Halleri:

Hakaret suçunun;

Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz

Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

 

Hakaret Suçunda Mağdurun Belirlenmesi

Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksamayacak bir durum varsa hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.
Hakaret Suçunda İsnadın İspatı

İsnat edilen ve suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması halinde kişiye ceza verilmez. Bu suç nedeniyle hakaret edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı verilmesi halinde, isnat ispatlanmış sayılır. Bunun dışındaki hallerde isnadın ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikayetçinin ispata razı olmasına bağlıdır.

İspat edilmiş fiilinden söz edilerek kişiye hakaret edilmesi halinde, cezaya hükmedilir.

 

 

 

Hakaret Suçunda İddia Ve Savunma Dokunulmazlığı

Yargı mercileri veya idari makamlar nezdinde yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında, kişilerle ilgili olarak somut isnatlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunulması halinde, ceza verilmez. Ancak, bunun için isnat ve değerlendirmelerin, gerçek ve somut vakıalara dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması gerekir.

 

Haksız Fiil Nedeniyle Veya Karşılıklı Hakaret

Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

(2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez.

(3) Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

 

Kişinin Hatırasına Hakaret

Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır.

Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Hakaret Suçunda Soruşturma Ve Kovuşturma Koşulu

Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır.

Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilir.

 

Avukat Barosu:

 

Avukat Barosu kavramı, avukatların baroya kayıtlı olma zorunluluğu vardır. Baroya kayıtlı olmadan avukatlık yapmak mümkün değildir. Mersin Barosu Avukatı olarak Mersin’de faaliyet gösteren avukat ofisimiz için avukat iletişim kısmından bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

 

İLGİLİ YARGITAY KARARI:

 

  1. Ceza Dairesi         

2017/2734 E.  ,  

2019/243 K.

 

İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kasten öldürme, Hakaret, Silahla Tehdit
HÜKÜM : 1-) Maktul …’ı kasten öldürme suçundan TCK’nin 81/1, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 25 yıl hapis cezası,
2-) Maktul …’a karşı hakaret suçundan açılan kamu davasının CMK’nin 223/8. maddesi uyarınca düşmesine.
3-) Katılan …’ı silahla tehdit suçundan TCK’nin 106/2-a, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Oluşa ve dosya kapsamına göre; mahkemenin sanık … hakkında; maktul …’a yönelik hakaret suçundan açılan kamu davasının şikayet yokluğu nedeniyle TCK’nin 73 ve 5271 sayılı CMK’nin 223/8. maddeleri uyarınca düşürülmesine dair kararında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan; maktulün babası katılan …’in “bu suça münhasıran” yapmış olduğu herhangi bir şikayetininde bulunmaması karşısında tebliğnamedeki TCK’nin 131/2. maddesi uyarınca bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir.
Dosya içeriğine ve gösterilen gerekçeye göre; sanık … hakkında; mağdur …’a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçu yerine silahlı tehdit suçundan hüküm kurulmasında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, tebliğnamedeki bozma düşüncesi benimsenmemiştir.
Katılan … vekilinin, sanık hakkında; mağdur …’a yönelik silahlı tehdit suçundan verilen hükmü temyize yetkisi bulunmadığından, katılan vekilinin bu suça yönelik temyiz talebinin, CMUK’un 317. maddesi uyarınca REDDİYLE, temyiz incelemesi sanık … hakkında; maktul …’a yönelik kasten öldürme ve hakaretsuçları ile mağdur …’a yönelik silahlı tehdit suçundan kurulan hükümler ile sınırlı olarak yapılmıştır.
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık …’in, maktul…’a yönelik kasten öldürme ve mağdur …’a yönelik silahlı tehdit suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç nitelikleri tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip reddedilmiş, sanık …’in, maktul …’a yönelik hakaret suçundan 5271 sayılı CMK’nin 223/8. maddesi uyarınca şikayet yokluğu nedeniyle kamu davasının düşürülmesine mahkemece delilleri gösterilerek taktir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde düzeltme nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin; suç vasfına, eksik incelemeye, meşru savunmaya, haksız tahrikin varlığına, Cumhuriyet savcısının; mağdur … yönünden suç vasfına, katılan vekilinin; yetersiz gerekçeye, öldürme eyleminin tasarlanarak gerçekleştiğine, TCK’nin 62. maddesinin uygulanmaması gerektiğine ilişkin ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,
Sanık … hakkında maktul…’a yönelik kasten öldürme, mağdur …’a yönelik silahlı tehdit suçları yönünden,
Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile TCK’nin 53. maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alındığında mahkemenin bu madde ile yaptığı uygulama kanuna aykırı ise de, bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, CMUK’un 322. maddesinin tanıdığı yetkiye dayanılarak hüküm fıkrasının mahsus bölümünde yer alan TCK’nin 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün “Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek TCK’nin 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine” şeklinde değiştirilmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN mahkumiyet hükümleri ile sanık … hakkında; maktul …’a yönelik hakaret suçundan kurulan düşme kararının tebliğnamedeki düşünceye kısmen uygun kısmen aykırı olarak ONANMASINA, hükmolunan cezanın miktarı itibariyle sanık müdafiinin tahliye talebinin REDDİNE, 23/01/2019 gününde oy birliği ile karar verildi.
23/01/2019 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı…’nun huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık … müdafii Avukat…’ın yokluğunda 24/01/2019 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.