Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçu, Türk Ceza Kanun’unda Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen suçlardandır.

 

Suçun Tanımı:

Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi bu suçtan dolayı cezalandırılır.

Suçun Cezası:

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçunu işleyen kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Suçun Nitelikli Halleri:

Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezaya hükmolunur.

 

Mersin Avukat:

Avukat Barosu kavramı, avukatların baroya kayıtlı olma zorunluluğu vardır. Baroya kayıtlı olmadan avukatlık yapmak mümkün değildir. Mersin Barosu Avukatı olarak Mersin’de faaliyet gösteren avukat ofisimiz için avukat iletişim kısmından bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

İLGİLİ YARGITAY KARARI:

  1. Ceza Dairesi

 2018/5103 E.  ,  

2019/21 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
HÜKÜMLER : Beraat, hükmün açıklanmasının geri bırakılması

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Şikayetçi sanıklar …, … ve …’nın kovuşturma aşamasında kamu davasına katılmak istediklerini beyan ettikleri, yine şikayetçi sanık … vekilinin, müvekilinin kamu davasına katılan olarak kabulünü talep beyan ettiği ancak mahkemece bu hususta bir karar verilmediği, şikayetçi sanık …’nun kovuşturma aşamasında alınan beyanında şikayetçi olduğunu, karşı tarafın cezalandırılması talebini içerir beyanının katılma iradesini ortaya koymak yönünde olduğu anlaşılmakla, …, …, …, … ve …’nun 5271 sayılı CMK’nin 237. ve 260. maddeleri uyarınca katılan, vekillerinin katılan vekili olarak kabulüne karar verilerek yapılan incelemede;
1) Sanıklar … ile … hakkında verilen hükmü açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümlere yönelik katılanlar vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
5271 sayılı CMK’nin 231/12. maddesi gereğince “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir” hükmü gereğince kararın temyiz kabiliyeti olmadığından ve ancak itiraz yolu açık bulunduğundan itiraz merciince karar verilmek üzere dosyanın incelenmeksizin mahalline İADESİNE,
2) Katılan sanıklar …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, … müdafiilerinin kurulan hükümlere yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Katılan sanıklar müdafiinin 24.06.2015 tarihinde tefhim edilen hükmü, 1412 sayılı CMUK’un 310/1. maddesinden öngörülen yedi günlük süreden sonra, 08.07.2015 tarihinde temyiz etmesi nedeniyle, süreden sonraki temyiz isteminin 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 317. maddesi uyarınca isteme uygun REDDİNE,
3) Sanıklar …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …’nin haklarında sendikal hakların kullanılmasınınengellenmesi suçundan kurulan beraat ile hakaret suçundan kurulan ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin hükümlere yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre katılanlar vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin isteme uygun ONANMASINA,
4) Sanıklar …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …’nin haklarında silahla kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama ve silahla basit yaralama suçlarından kurulan beraat hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak;
Bursa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Bosch Fabrikasında çalışan bir kısım işçinin Türk Metal İş Sendikasından ayrılarak Disk Birleşik Metal Sendikasına geçmeleri nedeniyle her iki sendika arasında anlaşmazlık bulunduğu, Disk Birleşik Metal Sendikası’nın kendilerine üye olan fabrika çalışanlarına baskı yapıldığı gerekçesi ile destek olmak amacıyla olay günü fabrika önünde basın açıklaması yapmaya karar verdikleri ve katılanlarında içerisinde bulunduğu grubun fabrika önüne gittiği, basın açıklamasına başlayamadan Türk Metal İş Sendikasına üye olan ve içerisinde sanıklar …, …, …, …, …, …, …, …, …, … ve …’nin de bulunduğu grubun ellerinde bulunan sopalarla katılanların bulunduğu gruba saldırmaları sonucunda katılanların bir kısmının basit tıbbi müdahale ile, katılanlar … ve …’ün ise kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandıklarının, katılanların beyanı, dosya arasındaki fotoğraflar ile 19.04.2012 tarihli CD izleme tutanağı ve doktor raporlarından anlaşıldığı, oluşa ve tüm dosya kapsamına göre, sanıkların, basın açıklaması yapmaya gelen katılanlara yönelik fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek yaralama eylemlerini gerçekleştirdiklerinin kabul edilmesi gerektiği, sanıkların olay mahalline ellerinde sopalar olduğu halde gelmelerinin amaçlarını ortaya koyduğunun anlaşılması karşısında, sanıklar …, …, …, …, …, …, …, …, …, …’Nin haklarında katılanlar …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …’a yönelik silahla basit kasten yaralama eylemlerinden ayrı ayrı 11 kez, sanık … hakkında katılan … dışından kalan katılanlara yönelik silahla basit kasten yaralama eyleminden 10 kez, sanık …, …dışındaki sanıkların katılanlar … ve …’e yönelik silahla kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama eylemlerinden ayrı ayrı iki kez ve sanık … hakkında ise, katılan …’e yönelik silahla kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama eyleminden bir kez olmak üzere mahkumiyet hükümleri kurulması gerektiği gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraatlarına karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten 6723 sayılı Kanun’un 33. maddesi ile değişik 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca isteme aykırı BOZULMASINA, 07.01.2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.