Tehdit Suçu:

Tehdit suçu, Türk Ceza Kanunu’nda Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen suçlardandır.

 

Suçun Tanımı:

Tehdit suçunun tanımı; bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi olarak yapılmıştır.

 

Suçun Cezası:

Tehdit suçunu işleyen fail altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Tehdit Suçunda Şikâyet:

Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

 

Tehdit Suçunun Nitelikli Halleri:

Tehdidin;

Silahla,

Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

Birden fazla kişi tarafından birlikte,

Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, işlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur

 

Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi

Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Mersin Avukat İletişim:

 

Avukat Barosu kavramı, avukatların baroya kayıtlı olma zorunluluğu vardır. Baroya kayıtlı olmadan avukatlık yapmak mümkün değildir. Mersin Barosu Avukatı olarak Mersin’de faaliyet gösteren avukat ofisimiz için avukat iletişim kısmından bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

İLGİLİ YARGITAY KARARI:


1. Ceza Dairesi         

2017/2734 E.  ,

 2019/243 K.

 

İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kasten öldürme, Hakaret, Silahla Tehdit
HÜKÜM : 1-) Maktul …’ı kasten öldürme suçundan TCK’nin 81/1, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 25 yıl hapis cezası,
2-) Maktul …’a karşı hakaret suçundan açılan kamu davasının CMK’nin 223/8. maddesi uyarınca düşmesine.
3-) Katılan …’ı silahla tehdit suçundan TCK’nin 106/2-a, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Oluşa ve dosya kapsamına göre; mahkemenin sanık … hakkında; maktul …’a yönelik hakaret suçundan açılan kamu davasının şikayet yokluğu nedeniyle TCK’nin 73 ve 5271 sayılı CMK’nin 223/8. maddeleri uyarınca düşürülmesine dair kararında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan; maktulün babası katılan …’in “bu suça münhasıran” yapmış olduğu herhangi bir şikayetininde bulunmaması karşısında tebliğnamedeki TCK’nin 131/2. maddesi uyarınca bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir.
Dosya içeriğine ve gösterilen gerekçeye göre; sanık … hakkında; mağdur …’a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçu yerine silahlı tehdit suçundan hüküm kurulmasında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, tebliğnamedeki bozma düşüncesi benimsenmemiştir.
Katılan … vekilinin, sanık hakkında; mağdur …’a yönelik silahlı tehdit suçundan verilen hükmü temyize yetkisi bulunmadığından, katılan vekilinin bu suça yönelik temyiz talebinin, CMUK’un 317. maddesi uyarınca REDDİYLE, temyiz incelemesi sanık … hakkında; maktul …’a yönelik kasten öldürme ve hakaret suçları ile mağdur …’a yönelik silahlı tehdit suçundan kurulan hükümler ile sınırlı olarak yapılmıştır.
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık …’in, maktul…’a yönelik kasten öldürme ve mağdur …’a yönelik silahlı tehdit suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç nitelikleri tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip reddedilmiş, sanık …’in, maktul …’a yönelik hakaret suçundan 5271 sayılı CMK’nin 223/8. maddesi uyarınca şikayet yokluğu nedeniyle kamu davasının düşürülmesine mahkemece delilleri gösterilerek taktir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde düzeltme nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin; suç vasfına, eksik incelemeye, meşru savunmaya, haksız tahrikin varlığına, Cumhuriyet savcısının; mağdur … yönünden suç vasfına, katılan vekilinin; yetersiz gerekçeye, öldürme eyleminin tasarlanarak gerçekleştiğine, TCK’nin 62. maddesinin uygulanmaması gerektiğine ilişkin ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,
Sanık … hakkında maktul…’a yönelik kasten öldürme, mağdur …’a yönelik silahlı tehdit suçları yönünden,
Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile TCK’nin 53. maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alındığında mahkemenin bu madde ile yaptığı uygulama kanuna aykırı ise de, bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, CMUK’un 322. maddesinin tanıdığı yetkiye dayanılarak hüküm fıkrasının mahsus bölümünde yer alan TCK’nin 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün “Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek TCK’nin 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine” şeklinde değiştirilmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN mahkumiyet hükümleri ile sanık … hakkında; maktul …’a yönelik hakaret suçundan kurulan düşme kararının tebliğnamedeki düşünceye kısmen uygun kısmen aykırı olarak ONANMASINA, hükmolunan cezanın miktarı itibariyle sanık müdafiinin tahliye talebinin REDDİNE, 23/01/2019 gününde oy birliği ile karar verildi.
23/01/2019 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı…’nun huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık … müdafii Avukat…’ın yokluğunda 24/01/2019 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.