İŞKENCE VE EZİYET SUÇU

Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında bu cezadan dolayı ceza verilecektir.

Suçun Cezası:

İşkence suçunun cezası üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Suçun Ağırlaştırıcı Nedenleri:

  1. a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,
  2. b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla,

İşlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılır.

 

Suçun İhmali Davranışla İşlenmesi:

Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek cezada bu nedenle indirim yapılmaz.

 

Suçun Zamanaşımı:

Bu suçtan dolayı zamanaşımı işlemez.

 

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence

İşkence fiilleri, mağdurun;

Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

Konuşmasında sürekli zorluğa,

Yüzünde sabit ize,

Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, yarı oranında artırılır.

İşkence fiilleri, mağdurun;

İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

Yüzünün sürekli değişikliğine,

Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.

İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına neden olması halinde, kırığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

İşkence Sonucunda Ölüm Meydana Gelirse

İşkence sonucunda ölüm meydana gelmişse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

 

EZİYET SUÇU

Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

Eziyet Suçunun Arttırıcı Halleri:

Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,

Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı

İşlenmesi halinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

AĞIR CEZA AVUKATI:

Bu suçlardan dolayı ceza yargılamasında iyi bir savunma yapılarak savunma yapılması lazım. Mersin Ceza Avukatı olarak hizmet vermekteyiz.En iyi ceza avukatı sizin güvendiğiniz avukattır.

 

İLGİLİ YARGITAY KARARI:

  1. Ceza Dairesi         

 

2018/10566 E.  ,  2018/13591 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : İşkence, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret
HÜKÜM : Beraat, mahkumiyet

Gereği görüşülüp düşünüldü:
1- “Soruşturma evresinde mağdur veya suçtan zarar görenin ölümü halinde uzlaştırma işlemi sonlandırılır. Kovuşturma evresi için Kanunun 243. maddesi hükmü saklıdır.” şeklindeki düzenleme karşısında, katılan polis memuru …’in 26.04.2010 tarihli celsede katılmak istediğini beyan ettiği ve hakkında katılma kararı verildiği ancak hükümden sonra 09.11.2016 tarihinde vefat ettiği anlaşılmakla;
Hükümden sonra, 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK.nun 253. maddesi ile uzlaştırma hükümleri yeniden düzenlenmiş olup, aynı Kanun’un 253/1-c maddesi uyarınca suça sürüklenen çocuğun eylemine uyan 5237 sayılı TCK.nun 125/3-a ve 265/1. maddelerinde düzenlenen kamu görevlisine hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarının uzlaşma kapsamına alındığı nazara alınarak, katılanın yasal mirasçılarına uzlaşma teklifi yapılarak sonucuna göre suça sürüklenen çocuğun hukuki durumunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
2- UYAP ortamından alınan nüfus kayıt örneğine göre, hükümden sonra 09.11.2016 tarihinde, katılan sanık …’in öldüğünün anlaşılması karşısında; bu husus araştırılarak 5237 sayılı TCK.nun 64. maddesi gereğince sanığın durumunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksizin hükümlerin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 29.11.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.