EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ

Mersin Boşanma Avukatı

A-Mal Rejimi Kavramı:

Eşler arasındaki mali ilişkilerin düzenlenmesidir. Önceki Medeni Kanunumuzda üç (mal ayrılığı, mal ortaklığı ve mal birliği); şimdiki Medeni Kanunumuzda dört (edinilmiş mallara katılma, paylaşmalı mal ayrılığı, mal ayrılığı ve mal ortaklığı) mal ayrılığı vardır.

Yasal mal rejimi, önceki Medeni Kanunumuzda mal ayrılığı iken şimdiki Medeni Kanunumuzda edinilmiş mallara katılma rejimidir.(TMK md. 202/I)

Mal Rejimleri 4’e ayrılır :

1-EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA

Yeni Medeni Kanunumuzca ‘’Yasal Mal Rejimi’’ olan mal rejimidir.

2-MAL AYRILIĞI

Eşlerden her birinin yasal sınırlar içerisinde kendi mal varlığı üzerinde mülkiyet, yönetim, yararlanma ve tasarruf haklarına bizzat sahip bulunmasıdır. (Türk Medeni Kanunu  md. 242). Bir diğer deyişle, her eşin malının kendisine ait olmasıdır.

3-PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI

Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi, edinilmiş mallara katılma rejiminin, uygulanması ve özellikle tasfiyesi sırasında yaratabileceği güçlükleri belli ölçüde azaltabilmek ve bu rejimi ülkemizin şartlarına uydurabilmek amacıyla o rejimde birtakım değişiklikler yapmak suretiyle başından sonuna kadar Türk hukukçularının çalışma ve gayretlerinin ürünü olan orijinal bir rejimdir.

 

4-MAL ORTAKLIĞI

Bu mal rejiminde ‘’ortaklık malları’’ ve ‘’kişisel mallar’’ olarak iki çeşit mal türü vardır. Ortaklık malları, kanun gereği  kişisel mal dışındaki bütün mal ve gelirlerdir.

 

Yasal Mal Rejimi Nedir ?

Eşlerin, evlenme sözleşmesinin yapılmasından önce veya sonra evlilik devam ederken herhangi bir mal rejimini seçmemeleri halinde kanundan ötürü tabi olacakları mal rejimine Yasal Mal Rejimi denir.

Seçimlik Mal Rejimi Nedir ?

Kanun koyucunun eşlerin aralarındaki mali ilişkileri diledikleri gibi düzenlemeleri amacıyla yasal mal rejiminin yanında eşlere seçmeleri için üç tane daha mal rejimi imkanı sağlamıştır. Bunlara seçimlik mal rejimleri denir. Bunlar: mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığıdır.

Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler (TMKm.203).  Mal rejimi sözleşmesi, ancak ayırt etme gücüne sahip olanlar tarafından yapılabilir. Küçükler ile kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızasını almak zorundadırlar      (TMKm.204).

Eşler arasında kurulacak olan bir mal rejimi sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, resmî şekilde, yani noter önünde, düzenleme şeklinde veya onaylama şeklinde yapılmış olması şarttır. Ancak, taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da bildirebilirler. Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorunludur (TMK m.205).

1-EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ

01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile yasal mal rejimi olarak “Edinilmiş Mallara Katılma” rejimi kabul edilmiştir. Yani 31.12.2001’e kadar yasal mal rejimi mal ayrılığı, sonrasında ise edinilmiş mallara katılma rejimidir. Boşanma davalarında da bu durum bu şekilde uygulanacaktır.

Medeni Kanun 218’e göre “Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsar.”

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi’nde önce karının ve kocanın malları bağımsız olarak tespit edilir. Daha sonra bu mallar edinilmiş mallar ve kişisel mallar olarak ayrılır.

Kocanın ‘’ edinilmiş malları ve kişisel malları’’ ile Karının ‘’edinilmiş malları ve kişisel malları’’ olarak ayrılarak edinilmiş mallara katılma rejimi hesaplanır.

EDİNİLMİŞ MALLAR ve KİŞİSEL MALLAR NELERDİR?

EDİNİLMİŞ MALLAR:

Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir (TMK m.219).

Bir malın, edinilmiş mal sayılabilmesi için, iki şartın birlikte mevcut olması gerekecektir:

 • Mal rejimi sürecinde edinilmiş olma
 • Emek karşılığı edinilmiş olma

 

TMK MD. 219 Gereği Edinilmiş Mallar Şunlardır;

 • Çalışmasının karşılığı olan edinimler,
 • Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler (emekli maaşı vb.)
 • Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
 • Kişisel mallarının gelirleri (örneğin evlenmeden önce bir eviniz vardır evlenmeden önce edinildiği için bu kişisel mal olmaya devam edecek yalnız bu evi kiraya vermişseniz ve evlendikten sonra da kira almaya devam ediyorsanız bu aldığınızı kira parası edinilmiş mal olarak sayılır. Bir başka örnek ise, evlenmeden önce bir miktar para biriktirmiştiniz ve bankaya faize yatırmıştınız evlendikten sonra faiz getirisi oldu. Evlenmeden sonra gelen faiz yine edinilmiş mal kabul edilir.)
 • Edinilmiş malların yerine geçen değerler. (örneğin, evlendikten sonra çalışmanızın karşılığı olarak araba aldınız mülkiyeti size ait kaza geçirdiniz ve araba hurdaya çıktı ama sigortadan da bir miktar para aldınız edinilmiş malın telef olması nedeniyle onun yerine geçen değer yani sigorta parası yine edinilmiş mal sayılır.)

 

TMK  222/III gereği; Bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir.

KİŞİSEL MALLAR:

Eşlerin sahip oldukları mallardan veya malvarlığı değerlerinden bazıları bizzat kanundan, bazıları ise eşler arasında yapılan bir sözleşmeden ötürü kişisel mal sayılır.

TMK MD. 220 Gereği Kişisel Mallar Şunlardır:

 • Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya (saat, mücevher, cep telefonu vb.)
 • Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri (örneğin, evin sahibi iseniz evlenmeden önce evlendikten sonra kişisel mal olarak kalmaya devam eder)
 • Manevî tazminat alacakları,
 • Kişisel mallar yerine geçen değerler.

 

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler (TMK md.221).

PAYLI MALLAR:

Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır (TMK m.222/I-II).

MAL REJİMİ TASFİYESİNDE AVUKATIN ROLÜ:

            Yukarıda anlatılanlardan anlaşılacağı üzere mal rejiminin tasfiyesi oldukça karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte hukuki destek almak isterseniz Mersin Avukat olarak Mersin Boşanma Avukatı hizmeti vermekteyiz.