Eğitim Ve Öğretim Hakkının Engellenmesi Suçu:

Mersin Avukat Halil BAKIRCI

Adaletin İçin

Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçu Türk Ceza Kanunu’nda Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen suçlardandır.

 

Suçun Tanımı:

Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçu,

Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla;

Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine,

Kişinin eğitim ve öğretim hakkını kullanmasına,

Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına, engel olunması hâlinde işlenmiş olur.

 

Suçun Cezası:

Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçu faili hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

Avukat Barosu:

 

Avukat Barosu kavramı, avukatların baroya kayıtlı olma zorunluluğu vardır. Baroya kayıtlı olmadan avukatlık yapmak mümkün değildir. Mersin Barosu Avukatı olarak Mersin’de faaliyet gösteren avukat ofisimiz için avukat iletişim kısmından bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

 

 

İLGİLİ YARGITAY KARARI:

  1. Ceza Dairesi         

2018/3208 E.  ,  

2018/3744 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi
Hüküm : 1-Her bir sanık yönünden TCK’nın 314/3 ve 220/6. maddeleri yollamasıyla TCK’nın 314/2, 220/6, 62, 53, 58/9 ve 3713 sayılı Kanunun 5. maddeleri uyarınca mahkumiyet
2-Sanık … hakkında TCK’nın 112/1, 62, 51/1, 3713 sayılı Kanunun 5. maddeleri uyarınca mahkumiyet- erteleme

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıkların suçlarının sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıklar müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1-Sanıklar hakkında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçundan temel ceza tayin edilirken atıf maddesinin TCK’nın 220/6 maddesi yerine TCK’nın 220/7 maddesi olarak gösterilmesi,
2-Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E. 2015/85 sayılı iptal kararı ile TCK’nın 53. maddesindeki bazı düzenlemelerin iptal edilmiş olması nedeniyle bu karar doğrultusunda hüküm kurulmasında zorunluluk bulunması
Kanuna aykırı olup, hükümlerin bu nedenlerle BOZULMASINA, bu hususların yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK’nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün beşinci fıkrasındaki “TCK’nın 220/7’nci maddesi” ibaresi çıkarılarak yerine “TCK’nın 220/6. maddesi” ile hükümdeki TCK’nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin kısımlarının bütünüyle çıkarılarak yerlerine “Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararı doğrultusunda yürürlükte bulunan TCK’nın 53. maddesinin sanık hakkında uygulanmasına” ibarelerinin eklenmesi suretiyle diğer yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 01.11.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.